Všeobecné podmínky pro účastníky závodu GORILLA RACE 2019

Tyto podmínky se vztahují na extrémní překážkové závody Gorilla Race.

Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako "organizátor") extrémního překážkového běhu Gorilla Race (dále jen jako "Gorilla Race", "běh", "akce" či "závod") je Sport-X z.s., přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanovené těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem běhu (dále také "soutěžící").

Účast na závodu zcela dobrovolná, na vlastní odpovědnost a nebezpečí účastníka.

1)Účinnost a platnost podmínek

 • Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem běhu GORILLA RACE. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na závodu. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky běhu, jakož i pravidla běhu. Veškeré změny podmínek běhu či pravidel závodu budou zveřejněny na facebookovém profilu událost Gorilla Race či webových stránkách www.gorilla-race.com

2) Všeobecná ustanovení

 • V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, nepředvídatelných událostí nebo z jiných závažných či organizačních důvodů mohou organizátoři závod zrušit, přesunout na jiný termín či upravit časový harmonogram závodu. Účastník bere na vědomí, že GORILLA RACE je překážkový běh konaný v náročném přírodním terénu, který může být vlivem počasí nepředvídatelně měněn a upravován.
 • V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci (nepříznivé povětrnostní podmínky, nepředvídatelná událost apod.) se startovní poplatek nevrací.
 • Registrací, uhrazením startovního poplatku, nastoupením do závodu a převzetím čipu účastník závodu prohlašuje, že:
 • má dostatečné informace o závodu (pravidla, fair-play, bezpečnost), zejména si je vědom jeho náročnosti a nebezpečnosti
 • startuje v závodě na vlastní riziko a nebezpečí (organizátor nenese žádnou odpovědnost na zdraví, či životě účastníka)
 • mu jeho zdravotní stav nebrání v absolvování závodu
 • je úrazově pojištěn pro extrémní sporty

3) Pravidla pro účast v závodě a bezpečnost závodníků

 • Soutěžící dále bere rovněž plně na vědomí, že běžecký závod GORILLA RACE je náročný (extrémní) závod, který vyžaduje fyzickou i psychickou zdatnost a výdrž. Soutěžící je tak srozuměn se skutečností, že v rámci závodu může dojít k vážnému zranění či tělesnému poškození resp. k dalším jiným vážným zdravotním následkům v podobě utonutí, podvrknutí či vykloubení končetin, přetržení vazů, zlomenin, či jakémukoliv dalšímu fyzickému vyčerpání nebo poškození těla, kousnutím, bodnutím hmyzu a zvířat a potencionálnímu trvalému ochrnutí, či jiným trvalým následkům, potenciálně i smrti.
 • Soutěžící je povinen u každé překážky zhodnotit zda její překonání odpovídá jeho fyzické a psychické zdatnosti a v případě pochybnosti odstoupit ze závodu, přičemž pouze u některých překážek je možné jí překonat náhradním plněním.
 • Soutěžící by měl s ohledem na náročnost závodu předem zvážit svou účast v závodě vzhledem ke své fyzické a psychické zdatnosti.
 • Každý soutěžící je povinen dodržovat podmínky organizačního a technického zabezpečení, dbát pokynů organizátora, vč. rozhodčích na trati, popř. dalšího personálu (zdravotníci apod.).
 • Každý soutěžící bere na vědomí, že může být rozhodčím, organizátorem popř. zdravotníkem vyloučen ze závodu pokud se zdá být pod vlivem alkoholu, či jiných omamných a podpůrných látek, nebo v případě, kdy jeho zdravotní, fyzický, či psychický stav mu nedovoluje v závodě pokračovat bez rizika ohrožení jeho vlastního zdraví, či zdraví 3. osoby.
 • Každý soutěžící se zavazuje dodržovat zásady fair play a bezpečnosti, když je zejména povinen předcházet rizikům vedoucím k poranění či ohrožení zdraví a života jak vlastního, tak ostatních soutěžících. V opačném případě může být soutěžící ze závodu vyloučen.
 • Soutěžící nastoupením do závodu přijímá riziko, které spočívá v jeho účasti v závodě, zejména v podobě vzniku škody (újmy) na zdraví. Škoda na zdraví může zejména u jednotlivých překážek na trati, které se mohou v případě určitých a nepředvídatelných okolností posunout, uvolnit, povolit, apod. Soutěžící tedy přijímá veškerá rizika tratě, a to i ta neznámá.
 • Soutěžící bere na vědomí, že může dojít k nahodilé události, jejímž důsledkem může být jeho vlastní újma na zdraví
 • Soutěžící prohlašuje, že v rámci předcházení jakékoliv újmy se zavazuje, že v případě, kdy v rámci své účasti zjistí jakékoliv riziko závodu, neprodleně o něm informuje organizátora. Pokud to nebude možné, zavazuje se, že vynaloží veškeré možné úsilí na to, aby riziku předešel a soutěž mohla probíhat nerušeně dále.
 • Soutěžící se tímto výslovně vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody, nemajetkové újmy či jiných akcesorických nároků vzniklých jeho účastí na shora specifikovaném běžeckém závodu GORILLA RACE, vč. případné náhrady ušlého zisku.
 • Soutěžící nesmí absolvovat závod pod vlivem alkoholu, povzbudivých a omamných látek.
 • V případě nedokončení závodu z vlastní vůle, popř. z důvodu vyloučení se startovné nevrací.
 • Extrémní charakter závodu spočívá také v nutnosti překonání překážek, když účastník bere na vědomí, že může čelit následujícím podmínkám, či překážkám:
 • bláto, voda, ostnatý drát, elektrický proud, skok do vody, udržení rovnováhy, stísněné prostory, šplh, zvedání břemen apod.

4) Pravidla Registrace

 • V případě, že je soutěžícím osoba mladší 18 let může se akce účastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který bude soutěžícím předložen v den závodu.
 • Účastník mladší 15 let se může závodu účastnit pouze s fyzickým doprovodem svého zákonného zástupce. To se týká i bodu č. 5, tedy úkonů v den závodu.
 • Soutěžící a zákonný zástupce tak v rámci tohoto ustanovení dále prohlašují, že zdravotní stav soutěžícího mu dovoluje absolvovat celý závod, tedy zejména, že mu v účasti na závodu nebrání:
 • žádný zdravotní úraz
 • žádná duševní nebo jiná poruchou,
 • žádná nemoc
 • Svým podpisem "reversu" (viz níže) tak soutěžící popř. jeho zákonný zástupce potvrzují, že soutěžící je fyzicky a psychicky dostatečně zdatný, aby zdolal celý závod. vč. všech překážek, které se budou nacházet na trase závodu.
 • Podmínkou registrace je vyplnění registračního formuláře a uhrazení startovního poplatku. Výše startovního poplatku a platební podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.gorillarace.com a také v registračním formuláři. Pokud účastník neuhradí startovní poplatek ve stanovené lhůtě, bude jeho registrace bez dalšího zrušena. Zrušení již uhrazené registrace není možné. Se souhlasem organizátora je však možné registraci převést na jinou osobu, která splňuje všechny podmínky závodu. V těchto případech využijte e-mailovou adresu gorilaracecz@gmail.com.
 • Pokud je účastník registrovaný jako člen týmu a využil tak slevy nemůže se přeregistrovat na jednotlivce, bez souhlasu a dohody s organizátorem.
 • Organizátor stanoví maximální počet účastníků závodu a poslední možný termín registrace. Tato informace bude uvedena na webových stránkách www.gorillarace.com Na registrace učiněné mimo stanovený rámec nebude brán zřetel.

5) Postup v den závodu

 • Do závodu účastník může nastoupit pouze v případě, kdy v rámci ohlášení své účasti odevzdá organizátorovi vlastnoručně podepsaný "revers" a v případě soutěžícího mladšího 18 let také souhlas jeho zákonného zástupce.
 • Po svém ohlášení převezme účastník časoměrný čip (viz níže) a startovní číslo.
 • Účastník převezme před startem časoměrný čip, přičemž je povinen tento čip po dokončení závodu, popř. v případě odstoupení, nebo vyloučení že závodu, odevzdat na určené místo nepoškozený. Čip je vybaven funkcí jedinečné identifikace závodníka, proto je přísně zakázáno čipy měnit s ostatními závodníky. V případě poškození či ztráty čipu je účastník povinen zaplatit organizátorovi vzniklou škodu.
 • V případě, že závodník neodevzdá v cíli čip, je považován za závodníka, který závod nedokončil z vlastní vůle. Podobně tomu je v případě, kdy je čip odevzdán v nefunkčním stavu.

5) Doplňující ustanovení

 • Každý účastník je oprávněn uschovat si své věci na místě k tomu určeném, a to na základě předložení startovního čísla.
 • Účastí v závodě uděluje účastník organizátorovi výslovný souhlas s bezúplatným použitím jeho podobizny, osoby a jeho projevů ve formě fotografií, zvukového a obrazového záznamu pro marketingové a propagační účely závodu. Pokud užitím podobizny, osoby a jejích projevů dojde ke vzniku autorského díla, děje se tak se souhlasem účastníka. Z takového díla neplynou účastníka žádné nároky.
 • Účastí závodě uděluje účastník organizátorovi výslovný souhlas se zveřejněním jeho jména, příjmení a ročníku narození v rámci výsledkových listin.
 • Registrací účastníka, resp. uzavřením smlouvy s organizátorem vzniká organizátorovi tzv. zákonná licence ke zpracování osobních údajů účastníka v souvislosti se závodem. Účastník registrací stvrzuje, že s podrobnějším poučením o zpracování jeho osobních údajů se seznámil.

Podepsané čestné prohlášení, doneste s sebou v den konání závodu.